ARTIKEL 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Optiek:
Het aanmeten van visuele hulpmiddelen, met inbegrip van het doen van subjectieve en/of objectieve metingen van de ogen en/of het onderzoeken van de ogen op abnormaliteiten; het aanmeten, aanpassen, assembleren en/of afpassen en/of het herstellen en/of het, in een winkel of via internet, verkopen van visuele en/of optische hulpmiddelen (zoals onder andere contactlenzen en low-vision hulpmiddelen).

De Ondernemer:
Een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die het optiekbedrijf uitoefent.

De Consument:
De koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de diensten en/of goederen van het optiekbedrijf anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot Optiek die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten. Hieronder wordt ook verstaan offertes en aanvragen daartoe en door haar gesloten en te sluiten overeenkomsten.

ARTIKEL 3 – Prijzen, garantie, service, coulance, acties en aanbiedingen

 1. Als prijs voor de te leveren goederen en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod van de Ondernemer. Gedurende de in het aanbod aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd.
 2. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting.
 3. Acties en actieperiodes zijn bij elke Oog & Design vestiging hetzelfde.
 4. Acties en voordelen zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen en voordelen.
 5. Levenslange service. U bent altijd van harte welkom bij Oog & Design om uw aangeschafte bril te laten nakijken, te stellen en te reinigen.
 6. Kwaliteitsgarantie. Met betrekking tot garantie op een aangeschaft product bij Oog & Design geldt het volgende. Op een complete bril, bestaande uit de nieuw aangekochte glazen en het nieuw aangekochte montuur geldt in ieder geval een 100% garantie in het eerste jaar op fabricagefouten (productie- en materiaalfouten). Deze garantie geldt ook voor zonnebrillen (op sterkte). Deze garantie geldt op basis van de volgende voorwaarden:
  • Gebreken door fabricage- of assemblagefouten.
  • Het loslaten van ontspiegelingen, coatingen of hardingslagen en fabricagefouten.
  • Het spontaan breken van de materialen of loslaten van solderingen.
  Onder deze garantie valt niet:
  • Gebreken veroorzaakt door onjuist gebruik of normale slijtage.
  • Veranderde oogsterkte of externe invloeden zoals zuren of continue kracht zoals klemzitten.
  In geval van twijfel is het (schriftelijk) oordeel van de fabrikant bindend. Dit alles geldt in de periode van 6 maanden na aankoop. In de periode tot 6 maanden geldt een coulance regeling.
  Onder coulance valt:
  Mocht een onderdeel of glas door een stommiteit of foutief gebruik etc. toch onbruikbaar/kapot
  zijn geraakt kan dit vallen onder het begrip coulance. Dit beperkt zich overigens tot een periode van max. 6 maanden na aankoop (datum factuur) en hierbij geldt een staffel.
  • < 2 mndn : 50 % korting op het aanschaffen van het vervangende onderdeel.
  • 2 < 4 mndn : 25 % korting op het aanschaffen van het vervangende onderdeel.
  • 4 < 6 mndn : 15 % korting op het aanschaffen van het vervangende onderdeel.
  Buiten garantie/coulance vallen:
  Diefstal en verlies.
  Wat betreft vervangende onderdelen die buiten de garantie vallen geldt het volgende:
  Nieuw front voor een montuur : 60% van de montuur verkoopprijs
  Nieuwe veer (2) : 20% van de montuur verkoopprijs
  Bij glasbrillen heb je twee mogelijkheden:
  Glasbril 1:
  Nieuwe veer (2) : 20% van de montuur verkoopprijs
  Neusbrug : 20% van de montuur verkoopprijs
  Hoekstuk (2) : 20% van de montuur verkoopprijs
  Glasbril 2:
  Nieuwe veer (2) : 35% van de montuur verkoopprij
 7. Omruilgarantie brillenglazen.
  Kunt u na aankoop van uw bril bij Oog & Design niet wennen aan uw multifocale glazen, dan kunt u deze bij Oog & Design omruilen. Deze garantie geldt op basis van de volgende voorwaarden:
  • De omruilgarantie geldt op alle multifocale glazen.
  • De omruilgarantie is geldig tot 2 maanden na de afleverdatum van uw complete bril.
  • U kunt gebruikmaken van de omruilgarantie mits de glazen onbeschadigd zijn.
  • Er is geen restitutie.
 8. Gratis glazen voor kinderen tot 16 jaar
  Goede oogzorg is zeker voor kinderen van groot belang. Bij Oog & Design zijn voor kinderen t/m 16 jaar, de standaard kunststof glazen inclusief ontspiegeling en hardingslaag gratis bij aanschaf van een nieuw montuur. Kiest u voor hardere kraswerende en meervoudig ontspiegelde glazen dan wordt de waarde van de standaard kunststofglazen als korting verrekend op de factuur.

ARTIKEL 4 – Offertes

 1. Alle offertes van de Ondernemer zijn gedurende veertien kalenderdagen voor hem onherroepelijk en vrijblijvend voor de Consument, tenzij uit de offerte anders blijkt.
 2. De offerte vervalt van rechtswege indien zij niet binnen die termijn door de Consument wordt aanvaard.
 3. Bij een op afstand gesloten overeenkomst zijn artikel 7:46c en artikel 7:46d van het BW van toepassing.

ARTIKEL 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat een geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst, mede gelet op de mededelingen die hij en zijn voorschakels over de zaak hebben gedaan. De Ondernemer staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 2. De Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. Een aanspraak op grond van lid 1 en lid 2 vervalt indien derden of de Consument zonder toestemming van de Ondernemer herstel of andere, daarmee verband houdende werkzaamheden aan het door de Ondernemer geleverde hebben verricht of laten verrichten.
 4. De Consument is gerechtigd een afschrift van het door de Ondernemer vastgestelde brilvoorschrift mede te nemen, zulks echter uitsluitend voor zover de Consument aan zijn betalingsverplichting(en) ingevolge deze Algemene Voorwaarden heeft voldaan.

ARTIKEL 6 – Wet Bescherming Persoonsgegevens

 1. De Ondernemer zal de persoonsgegevens van de Consument verwerken en opnemen in een bestand. Indien noodzakelijk is dit bestand aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Ondernemer kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met de Consument is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging. Tevens is het doel om, met uitzondering van de gegevens betreffende de oogsterkte, de Consument te informeren over relevante producten en diensten van ondernemer en/of derden, waaronder eventueel een loyaliteitsprogramma.
 2. Indien de Consument geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van ondernemer en/of derden, kan de consument dit schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer laten weten.
 3. De Consument kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en hier een afschrift van verkrijgen, indien hij/zij hier om verzoekt, tegen betaling van de wettelijke vergoeding. Indien de consument van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de Consument dit schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer te melden.

ARTIKEL 7 – Annulering

Bij annulering van de overeenkomst door de Consument is deze gehouden aan de Ondernemer die
kosten te betalen die de Ondernemer in redelijkheid en aantoonbaar heeft gemaakt.

ARTIKEL 8 – Vooruitbetaling

De Ondernemer is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen,
vooruitbetaling van de Consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen
van de Consument tot maximaal 25% van de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 9 – Betaling

 1. Het aan de Ondernemer verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.
 2. In geval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de Consument. De Consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
 3. Indien de Consument in verzuim is, stuurt de Ondernemer deze een betalingsherinnering, waarin de Ondernemer de Consument op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
 4. Indien de Consument ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

ARTIKEL 10 – Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding

 1. De Ondernemer behoudt zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat deze volledig zijn betaald inclusief de eventuele kosten voortkomende uit artikel 10 lid 3 en 4, onverminderd de aan de Consument op grond van de wet toekomende rechten.
 2. De Ondernemer is bij reparatie bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie). Geen retentierecht komt de Ondernemer toe indien hij eigenmachtig bepaalde diensten verricht c.q. werkzaamheden uitvoert, waarvoor de Consument hem geen opdracht heeft verstrekt.
 3. De ondernemer behoudt zich eigendom te blijven van zijn meetgegevens. De ondernemer is in alle omstandigheden nooit verplicht zijn meetgegevens openbaar te delen.

ARTIKEL 11 – Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

 1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
 2. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 12 – Opschorting van de betalingsverplichting

De Consument is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de Consument niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

ARTIKEL 13 – Aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer aanvaardt de aansprakelijkheid voor letsel en/of zaakschade bij het uitvoeren van de overeenkomst toegebracht aan personen of goederen in die gevallen waarin de Ondernemer als producent in de zin van artikel 6:187 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek kan worden gezien.
 2. Schade aan goederen die ter reparatie en/of andere behandeling worden aangeboden en die gezien hun leeftijd een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen komen voor rekening en risico van de Consument, mits dit van te voren is meegedeeld.

ARTIKEL 14 – Klachten

 1. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen klachten over direct waarneembare gebreken van goederen tijdig na aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij de Ondernemer moeten zijn ingediend. Klachten over niet-zichtbare gebreken zullen tijdig nadat het gebrek is ontdekt, of ontdekt had kunnen of behoren te worden bij de Ondernemer moeten zijn ingediend. Een kennisgeving binnen twee maanden na de ontdekking is in alle gevallen tijdig.
 2. De Ondernemer dient klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd.

Artikel 15 – Retourneren webshop aankopen

Hoe stuur ik mijn aangekochte product retour

Je hebt het recht om binnen 14 dagen zonder reden de overeenkomst te herroepen. Gebruik hiervoor het modelformulier voor herroepingsrecht.
Deze is hier te vinden.

Binnen welke termijn kan ik mijn aankoopbedrag terugverwachten.

Zodra we je teruggestuurde product hebben ontvangen, wordt het bedrag binnen 30 dagen naar je rekening overgemaakt uit naam van onze organisatie Oog & Design b.v. KVK 86025082 / BTW NL863836720.B.01

Back To Top